Stanovy občanského sdružení Sluneční vítr

Čl. 1

Název a sídlo

Název: Sluneční vítr – občanské sdružení

(dále jen „sdružení“)

Sídlo: Střešovická 40, 162 00 Praha 6

Čl. 2

Statut sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení

Cílem sdružení je péče o duševní a tělesné zdraví; podpora duševního, duchovního a fyzického rozvoje ve vzájemně harmonické rovnováze; dosažení vzájemné tolerance mezi různými duchovními směry a rozvoj transpersonální psychologie
a terapeutických metod; pomoc zdravotně či sociálně ohroženým skupinám i jedincům v návratu do běžného života a v uplatnění ve společnosti; prevence sociálně patologických jevů.

Za tímto účelem se bude sdružení věnovat těmto činnostem:

 1. Hlavní činnost

            a) přispívat k rozvoji komunitní péče
            b) vzdělávací a kulturní aktivity a aktivity osobnostního růstu
            c) spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s dalšími sdruženími, institucemi a odborníky doma i v zahraničí
            d) vydávat informace o své činnosti
            e) pořádat osvětové a propagační kampaně
            f) pořádat kulturní, společenské a jiné veřejné akce

 1. Vedlejší činnosti

            a) získávat do vlastnictví nebo do dlouhodobého pronájmu vhodné objekty, byty a pozemky
            b) shromažďovat a spravovat prostředky a účelně s nimi nakládat v souladu
            c) se svým posláním a zaměřením, organizovat a udržovat síť podporovatelů
            d) pořádat veřejné sbírky na pokrytí svých potřeb
            e) pořádat jiné akce za účelem získání finančních prostředků
            f) provozovat hospodářskou činnost za účelem získání finančních prostředků následně použitých k naplňování cílů sdružení
            g) další vedlejší činnosti, o jejichž provozování rozhodne rada sdružení

 

Čl. 4

Členství

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let, jestliže její přihlášku
  ke členství podepíše rovněž její zákonný zástupce, fyzická osoba starší
  18 let, a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
  Členy sdružení se okamžikem registrace sdružení stávají členové přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
 • vystoupením člena písemným oznámením radě,
 • úmrtím člena,
 • u právnické osoby jejím zrušením,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny rady sdružení
 • zánikem sdružení.
 1. Dokladem členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.
 2. Je možné též podporující členství a čestné členství.

Podporujícím členem se může stát fyzická osoba starší 15 let (jestliže její přihlášku k podporujícímu členství podepíše rovněž její zákonný zástupce, fyzická osoba starší 18 let), která souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Podporující člen sdružení má stejná práva a povinnosti jako člen řádný s výjimkou práva volit orgány sdružení a práva hlasovacího. Dále má podporující člen právo využívat zvýhodněných podmínek
při účasti na akcích pořádaných sdružením v rozsahu a formě schválené radou sdružení. Podporující člen má povinnost zejména dodržovat stanovy sdružení, platit členské příspěvky, jejichž výše
a doba splatnosti bude stanovena na jednání shromáždění členů; dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čestným členem se může stát fyzická osoba na základě svého souhlasu. Čestné členství je udělováno radou sdružení za významný přínos pro naplňování poslání sdružení.

Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako členové řádní, s výjimkou povinnosti platit členské příspěvky a práva hlasovat
na jednání shromáždění členů – pokud nejsou zároveň členy řádnými.

 1. Ředitel sdružení vede seznam členů sdružení.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání shromáždění členů,
 • volit orgány sdružení,
 • být volen do orgánů sdružení,
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,…

Člen má povinnost zejména:

 • dodržovat stanovy sdružení,
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
 • platit členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude stanovena
  na jednání shromáždění členů,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. shromáždění členů
 2. rada sdružení
 3. ředitel
 4. zastupující ředitel

Čl. 7

Shromáždění členů

 1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Shromáždění členů tvoří všichni členové sdružení.
 3. Shromáždění členů svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 4. Shromáždění členů zejména:
 • schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
 • volí členy rady sdružení.
 1. Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 3. Shromáždění členů rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
 4. Ředitel sdružení zabezpečuje vyhotovení zápisu o shromáždění členů do 15 dnů od jeho ukončení. Každý člen sdružení má právo, aby mu na jeho náklady byla pořízena kopie zápisu.

Čl. 8

Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným a řídícím orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá shromáždění členů. Rada řídí činnost sdružení v období mezi jednáními shromáždění členů.
 2. Členství v radě vzniká volbou na shromáždění členů na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má vždy lichý počet členů, nejméně však tři.
 4. Radu svolává ředitel, v jeho nepřítomnosti zastupující ředitel, nejméně dvakrát ročně.
 5. Rada zejména:
 • volí ze svých členů ředitele a zastupujícího ředitele,
 • koordinuje činnost sdružení,
 • svolává shromáždění členů,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí shromáždění členů,
 • rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
 1. Ředitel a zastupující ředitel zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem, a to i každý samostatně.
 2. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
 3. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 4. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 5. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 30 dnů nesejde usnášeníschopné shromáždění členů, přebírá jeho pravomoci rada.

Čl. 9

Ředitel sdružení

 1. Ředitel je statutárním orgánem sdružení.
 2. Ředitel naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje
  o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí ředitele stanoví rada.
 3. Ředitele volí rada sdružení.
 4. Ředitel je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence
  a plynulý chod sdružení.
 5. Ředitel připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10

Zastupující ředitel sdružení

 1. Zastupujícího ředitele volí rada sdružení.
 2. Zastupující ředitel zastupuje ředitele sdružení v době jeho nepřítomnosti,
  a to v plném rozsahu.

Čl. 11

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
 • dary, příspěvky a odkazy právnických a fyzických osob,
 • výnosy majetku,
 • členské příspěvky, jejichž výši navrhuje rada,
 • dotace a granty,
 • další zdroje.
 1. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá shromáždění členů zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného shromážděním členů.

Čl. 12

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
 2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada sdružení
o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí shromáždění členů vydat organizační 
  a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 3. Ve věcech neupravených těmito stanovami se činnost sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
Sdružení bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky 28. listopadu 2011 pod č. j. VS/1-1/86 606/11 - R.