Pravidla provozu centra Sluneční vítr

(upravující vztah centra Sluneční vítr a Klienta)

 

1. Centrum Sluneční vítr poskytuje služby klientům (dále jen „Klientům“) prostřednictvím specializovaných terapeutů (dále jen „Terapeutů“).

2. Terapeut je vázán mlčenlivostí. Informace, které se dozvěděl od Klienta
v souvislosti s terapeutickým procesem, nesděluje nikomu mimo terapeutický tým (tým pracovníků Centra a Terapeutů). Informace o Klientovi jsou sdělovány pouze 
v rámci konzultací Terapeutů na týmových schůzkách a slouží k sestavování nejvhodnějšího terapeutického plánu pro konkrétního Klienta (v rámci uceleného a také individuálního přístupu ke každému klientovi). Klient je oprávněn požadovat, aby Terapeut některé informace o něm nesděloval žádné jiné osobě
z terapeutického týmu Centra.

3. Centrum se zavazuje nabídnout Klientovi  termín návštěvy u Terapeuta dle terapeutické dohody (dohoda o poskytování péče mezi terapeutem a klientem) nebo vstupního dotazníku. Také se zavazuje doporučit Terapeuta se znalostí problematiky týkající se konkrétních potíží Klienta. Při vstupní konzultaci Terapeut domluví s Klientem cíl a podmínky terapie (časové a finanční).

4. Počet sezení nebo délka terapie s Terapeutem je určena na základě vstupní konzultace mezi Klientem a Terapeutem, a to dle povahy obtíží. Každý termín návštěvy Klienta 
u Terapeuta je předem domluven a je povinností Klienta se na schůzku dostavit. 
V případě, že se Klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se omluvit nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem. Pokud tak Klient neučiní, Centrum bude požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, která slouží k úhradě nákladů způsobených nevyužitým termínem Terapeuta.

 

KONTAKTY PRO OMLOUVÁNÍ TERMÍNŮ:
  Telefon: 601 323 989
  E-mail: centrum@slunecnivitr.cz 

5. V případě, že domluvená terapie nemůže proběhnout z důvodu nepřítomnosti Terapeuta, z technických důvodů a jiných důvodů na straně Centra, je Centrum povinno o tom Klienta neprodleně informovat a nabídnout mu jiný nejbližší náhradní termín.

6. Centrum tímto informuje Klienta o příspěvcích, které klient bude hradit:

a) 700 Kč za každou hodinu individuální terapie.
b) 500 Kč za každou hodinu individuální terapie, pokud je Klient členem skupinové terapie a zároveň má řádně zaplacený skupinový příspěvek v příslušném kalendářním měsíci. 
c) 400 Kč za měsíc skupinové terapie – příspěvek se hradí měsíčně předem (vždy každé poslední skupinové sezení v měsíci na měsíc následující). V případě, že příspěvek není uhrazen včas, výše příspěvku činí 500 Kč za měsíc. 150 Kč za jedno skupinové sezení ve výjimečném případě, kdy se klient nemůže zúčastnit celý měsíc (např. z důvodů nemoci nebo dovolené). 

d) 290 Kč za večer osobního rozvoje, je-li placen jednorázově na místě. Je možné též předplatné 400 Kč na měsíc skupiny osobního rozvoje - příspěvek se hradí měsíčně předem (vždy na následující kalendářní měsíc). 
d) 30% sleva pro členy sdružení Sluneční vítr na semináře pořádané v Centru.
e) Příspěvky mimo jiné zahrnují:

  • poskytování odborných konzultací souvisejících s probíhajícím léčebným procesem (lze i prostřednictvím e-mailu, telefonicky, atd.)

  • konzultace léčebné metody a výsledků v týmu

  • zapůjčení ručníku/osušky/županu/přezutí (dle charakteru terapie)

  • zapůjčení terapeutického materiálu a pomůcek (dle charakteru terapie)

  • poskytnutí terapeutického materiálu v rámci terapií, při kterých je tento materiál využíván (dle charakteru terapie)

f) terapeutické služby dle platných pravidel – aktuální seznam příspěvků za služby je vyvěšen v prostorách Centra a také na internetových stránkách www.slunecnivitr.cz

Centrum si vyhrazuje právo změnit výši jednotlivých příspěvků. Na tyto změny bude Klient vždy upozorněn s dostatečným předstihem.

7. Centrum není zdravotnické zařízení, přesto má ucelený přístup k člověku. Klient tedy může kromě terapie v případě potřeby využít také seminářů. Centrum dále nabízí a Klient může využívat relaxační a jiné programy (většinou skupinové), které Centrum pořádá. 

8. V případě zájmu Klienta může být Klient zařazen do e-mailové databáze Centra, které ho bude informovat o probíhajících či plánovaných programech
určených pro klienty Centra.