Skupinové desatero

1. Jsem otevřený a upřímný.
    (Mluvit pravdivě o svých pocitech a myšlenkách.)

2. Jednám zodpovědně.
    (Dochvilnost, omluva nepřítomnosti předem, zachovávání
    společenských pravidel, vypnutý mobil, neodcházet ze skupiny v jejím průběhu,…)

3. Dodržuji důvěrnost.
    (Co se odehraje na skupině, patří jen na skupinu = nevynášet informace,
    nemluvit o třetím v jeho nepřítomnosti. V případě, že by došlo k dodatečnému
    řešení tématu vyplývajícího ze skupiny mimo ni, informovat o tom ostatní
    členy na začátku dalšího sezení.) 

4. Mám právo říci STOP.
    (Právo STOP lze využít ve chvíli, kdy má člen pocit, že o daném tématu
    z nějakého důvodu nemůže, nechce, či nezvládne mluvit. Zároveň
    ostatním vysvětlit, proč se k využití tohoto pravidla uchyluji.) 

5. Jsem tolerantní.
    (Respektování odlišných postojů a názorů.)

6. Mluvím konkrétně.
    (Namísto obecných stanovisek vycházet z vlastních zkušeností a uvádět svůj
    pohled na věc, své mínění, atd. Používat slůvko „já“.)

7. Mluvím přímo k druhému.
    (Na místo komentáře typu „ale ona se cítí ublížená…“ komunikovat přímo „zdá
    se mi, že se cítíš ublížená....“. Používat slůvko „ty“.)

8. Na skupinu chodím s jasným vědomím.
    (Nechodit na skupinu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.)

9. Informuji skupinu o případné změně charakteru vztahu mezi
    mnou a jiným členem skupiny.
    (Týká se jak oblasti pracovní, tak osobní.)

10. Svůj případný relaps nebo recidivu řeším na skupině.